ติดต่อสอบถาม

คลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม 
สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.)
อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อาคาร 1 ชั้น 11
ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110
โทร 0-7428-6943, 0-7428-6965 E-mail : tanasub.l@psu.ac.th